REGULAMIN SPRZEDAŻY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Facebook’a, pod adresem: www.facebook.com/DAWNA.KOPALNIA.SZKLARY, nazywanym dalej „Fanpage”, prowadzi firma Dawna Kopalnia Szklary Dariusz Domagała z siedzibą przy ul. Chemików 7/15, 57-250 Złoty Stok. Firma zarejestrowana jest w CEIDG, z nr NIP 8871500448 oraz nr REGON 891047431 nazywana dalej Sprzedającym. Sprzedający jest oficjalnym przedstawicielem i producentem wyrobów, oferowanych na Fanpage. Kupujący może się kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej na Fanpage, pod adresem e-mail: kopalniaszklary@wp.pl, telefonicznie pod numerem tel. 784 721 071, listownie, na adres: Dawna Kopalnia SzklaryDariusz Domagała, ul. Chemików 7/15, 57-250 Złoty Stok.

§2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe zbierane za pomocą Fanpage, są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang.GPRD).

W procesie składania zamówienia wymagane jest podanie przez klienta niezbędnych danych osobowych, aby zmówienie to mogło zostać zrealizowane. Dane te podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z zapisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanej RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży
i jej realizacji. Przy zawarciu umowy sprzedaży kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z dostawcą towaru.

Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu zrealizowania zawartej umowy sprzedaży,
a w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym takim jak: dostawca usług hostingowych, operator płatności on-line, firma świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

§3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem
i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zamówienia są wysyłane w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Kupującego, na adres przez niego podany – jednak czas doręczenia różni się w zależności od wybranej formy przesyłki:

1. Poczta Polska – list polecony priorytetowy – przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania, list ekonomiczny – przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania.

2. Inpost paczkomaty – 2 dni robocze od dnia nadania.

Sprzedający nie wysyła swoich produktów za pobraniem.

Dokumentem wystawianym przy sprzedaży jest paragon fiskalny. Jednak na życzenie Kupującego może zostać wystawiona faktura – jeżeli Kupujący poda z wyprzedzeniem dane niezbędne do jej wystawienia. Ceny podane na Fanpage są cenami brutto i wyrażone są w walucie PLN. Do wartości zakupionych produktów doliczone są już koszty wysyłki.

W tytule wpłaty kupujący powinien wpisać nr zamówienia podany przez sprzedającego i dane adresowe, na które ma zostać zrealizowana wysyłka zakupionego produktu.

Dane do wpłat:

Dariusz Domagała, ul. Chemików 7/15, 57-250 Złoty Stok

Nr rachunku: Inteligo 50 1020 5558 1111 1376 6900 0037


§3. REKLAMACJE

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty nie były wadliwe. W przypadku jeśli jednak zakupiony produkt okaże się wadliwy, Kupujący ma prawo zareklamować produkt z tytułu rękojmi. Ma wówczas prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania Kupującego za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W tym celu Kupujący przesyła oświadczenie o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną, na adres e-mail: kopalniaszklary@wp.pl lub listownie na adres: Dawna Kopalnia Szklary Dariusz Domagała, ul. Chemików 7/15, 57-250 Złoty Stok. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sprzedającego.
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym. Sprzedający, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu nieuszkodzonego towaru , zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotów podany został w §1 niniejszego regulaminu.